فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

پروژه -علت های شکست آلیاژهای تیتانیم-آلومینیم

فهرست مطالب1- مقدمه 12-تعریف شکست و انواع آن 23-عوامل موثر بر نوع شکست 24-آزمایش ضربه در شکست ترد 35-آثار شیار 36-جنبه های متالوگرافی و ریزساختاری شکست 47-مراحل تشکیل ترک 48-مراحل تشکیل ترک در مواد ترد 59-تشکیل ترک در اثر برخورد نابجایی ها با موانع 6...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه -علت های شکست آلیاژهای تیتانیم-آلومینیم

فهرست مطالب1- مقدمه 12-تعریف شکست و انواع آن 23-عوامل موثر بر نوع شکست 24-آزمایش ضربه در شکست ترد 35-آثار شیار 36-جنبه های متالوگرافی و ریزساختاری شکست 47-مراحل تشکیل ترک 48-مراحل تشکیل ترک در مواد ترد 59-تشکیل ترک در اثر برخورد نابجایی ها با موانع 6...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه -تاثیر آلومینیم بر آلیاژهای فوق سبک منیزیم-لیتیم

1- مقدمه 12-فلزات غیر آهنی سبک و آلیاژ های آن ها 21-2- برلیم(Be) 22-2- تیتانیم(Ti) 21-2-2-روش تهیه تیتانیم 22-2-2-ویژگی ها و کاربردهای تیتانیم 33-2-2-آلیاژهای تیتانیم 33-2-آلومینیم(Al) 31-3-2-کاربرد های آلومینیم 42-3-2-سنگ معدن آلومینیم 43-3-2-طرز ته...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه -تاثیر آلومینیم بر آلیاژهای فوق سبک منیزیم-لیتیم

1- مقدمه 12-فلزات غیر آهنی سبک و آلیاژ های آن ها 21-2- برلیم(Be) 22-2- تیتانیم(Ti) 21-2-2-روش تهیه تیتانیم 22-2-2-ویژگی ها و کاربردهای تیتانیم 33-2-2-آلیاژهای تیتانیم 33-2-آلومینیم(Al) 31-3-2-کاربرد های آلومینیم 42-3-2-سنگ معدن آلومینیم 43-3-2-طرز ته...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش اریکسون

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3نمودار حد تغییر شکل در کشش عمیق 7وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 12نتیجه گیری 18منابع 19

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش اریکسون

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3نمودار حد تغییر شکل در کشش عمیق 7وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 12نتیجه گیری 18منابع 19

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش کوک اندلارک

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3روش ترسیمی -محاسباتی 3وسایل کار 6روش انجام آزمایش 6نتایج و بحث 6نتیجه گیری 11منابع 12

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی