فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش اریکسون

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3نمودار حد تغییر شکل در کشش عمیق 7وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 12نتیجه گیری 18منابع 19

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش اریکسون

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3نمودار حد تغییر شکل در کشش عمیق 7وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 12نتیجه گیری 18منابع 19

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش کوک اندلارک

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3روش ترسیمی -محاسباتی 3وسایل کار 6روش انجام آزمایش 6نتایج و بحث 6نتیجه گیری 11منابع 12

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش کوک اندلارک

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3روش ترسیمی -محاسباتی 3وسایل کار 6روش انجام آزمایش 6نتایج و بحث 6نتیجه گیری 11منابع 12

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش برش

فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2تئوری 3فرآیند برشکاری 3متغیرهای اصلی در این فرآیند 3تفاوت های بین آزمون های تک برشی و آزمون های دوبرشی 6انواع قالب های برش 7انواع برش 9وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 11نتیجه گیری 13منابع 14

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش برش

فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2تئوری 3فرآیند برشکاری 3متغیرهای اصلی در این فرآیند 3تفاوت های بین آزمون های تک برشی و آزمون های دوبرشی 6انواع قالب های برش 7انواع برش 9وسایل کار 10روش انجام آزمایش 10نتایج و بحث ها 11نتیجه گیری 13منابع 14

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه شکل دادن فلزات - آزمایش فشار

فهرست مطالبخلاصه 1مقدمه 2تئوری 3آهنگ کرنش 3وابستگی تنش سیلان به دما 5وسایل کار 8روش انجام آزمایش 8نتایج و بحث ها 9نتیجه گیری 14منابع 15

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی