فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

پروژه اقتصاد جنگل

پروژه اقتصاد جنگل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی توزیع مکانی عناصر سمّی و بالقوّه سمّی به روش کریجینگ

روشهای درون یابی زمین آماری (مانند کریجینگ) خصوصیات آماری نقاط اندازه گیری شده را در نظر گرفته و با استفاده از فرآیندهای تصادفی یا همبستگی مکانی به صورت مدل درمی آورند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درخت شاه بلوط

خصوصیات جنگلشناسی گونه شاه بلوط

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درخت ملج

خصوصیات جنگلشناسی درخت ملج

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بهره برداری جنگل روی خاک

اثر بهره برداری جنگل روی خصوصیات فیزیکی خاک

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات جنگلکاری روی خاک

اثرات جنگلکاریروی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گونه زبانگنجشک

خصوصیات جنگلشناسی گونه زبانگنجشک

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گونه شمشاد خزری

خصوصیات جنگلشناسی گونه شمشاد خزری

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله: تاثیر خاک بر عملکرد 26 گیاه علفی بومی مناسب برای فضاى سبز پایدار در مدیترانه

ترجمه مقاله: تاثیر خاک بر عملکرد 26 گیاه علفی بومی مناسب برای فضاى سبز پایدار در مدیترانه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی