جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی

تعریف ایمنی 
میزان یا در جه دوري از خطرات 
ایمنی (میزان فرار از خطر) به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله : آگاهی – توانائی فیزیکی – امکانات – توانائی مالی و
توانائی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
خطر : شرایطی که داراي پتانسیل صدمه رساندن به جان یا مال انسان است
تعریف ایمنی : هر چیزي که درست انجام شود ایمن است. در واقع ایمنی یک مساله اجتماعی است نه فردي 
به دو علت نمیتوان ایمنی را به حداکثر رساند
1 ـ بشر همواره در حال تغییر است ( پیشبینی خطرات یکی از راههاي کاهش خطر است) (تغییرات
2 ـ انسان همواره در حال اکتشافات است و طول میکشد تا تمام حوادث را پیدا کنیم
انواع خطر
1 ـ خطرهاي شناخته شده 2 ـ خطرهاي ناشناخته. این خطرات از خطرات شناخته شده بیشتر هستند
خطر از نظر کمیت و جنس نیز به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت است از : خطرات فیزیکی - خطرات شیمیائی
خطرات بیولوژیکی 
o خطرات فیزیکی : مانند تغییر فاز (آب 100
o تبدیل به بخار 100
شود
خطرات شیمیائی : فعل و انفعالات شیمیائی گرمازا و گرماگیر واکنش گرمازا خطرناك است. آتش سوزي و حریـق از ایـن
جمله هستند
خطرات فیزیولوژیکی : تکثیر موجودات و ایجاد آتروسلهاي خطرناك میکنند
نکته : براي فرار از خطر باید نوع خطر، کیفیت و مکان آن را بشناسیم
hazard & danger تفاوت
بنزین هم امکان اشتعال و هم انفجار را دارد. اشتعالپذیري، خطر hazard بنزین است. در پمپ بنزین، بنـزین danger
است. وقتی در مورد آن حرف میزنیم از hazard صحبت مـیکنـیم ولـی وقتـی موجودیـت دارد از damger صـحبت
میکنیم
hazard : موجودیت خطر را به بدون در نظر گرفتن زمان و مکان خاصی نشان میدهـد. در واقـع موجودیـت و کیفیـتایمنی محیط کار «9»
 
 
خطر را hazard گوئیم
danger : موجودیت خطر را در مکان و زمان خاصی نشان میدهد. بعصی از خطرات نهانی و در داخـل سیسـتم پنهـان
هستند. دانستن شناسائی بیخطر بسیار مهم است. خطرهاي نهانی inherent گویند
براي کشف خطرات نهانی باید شرایط را جستجو کنیم. در ایمنی تکنیکهایی داریـم بـراي شناسـائی و دوري جسـتن از
خطر. تکنیک باید ساده، کمهزینه و قابل اجرا باشد. انتخاب تکنیک باید با توجه به مسائل فوق صورت گیرد
با روش تکنیک ساده میتوانیم تمام خطرات را شناسائی کنیم ولی باید تکنیکها را چنیم بگیـریم تـا تمـامی خطـرات را
بشناسیم و تا زمانی میتوان از تکنیکها استفاده کرد و ادامه داد تا بتوانیم تجزیه و تحلیل کنیم
تکنیک ساده : در تکنیک ساده نیاز به متخصص و تجهیزات فوقالعاده نداریم و هزینه نیز کم است
روشهاي شناسائی خطر
 Walking / talking through method صنعت از بازدید ـ 1
سوال کردن از ناهنجاريها – فرد باید در سلامت کامل باشد
نتیجه این روش بر اساس مورد نظر است که بررسی را انجام میدهد و فرد بررسی کننده از حواس خود استفاده می کند
(ممکن است روزي بیمار باشد و در شناسائی برخی موارد دچار مشکل گردد). هـر چـه فـرد بـا دانـش بیشـتر و اطلاعـا
بیشتري باشد شناسائی دقیقتر و بهتر صورت میگیرد و این موارد ذکر شده جزو disadvantage این روش است
 check list method : لیست چک ـ 2
قبل از ورود به محیط کار باید موارد را یادداشت کنیم و آنها را بررسی که احیاناً در هنگام بررسی فراموش نکنیم
چک لیست را فرد متخصص به صنعت فوق باید بنویسد. این موارد عبارتند از : سیستم برق – ارگونومی – کلیدها – صدا
روشنائی – استرسهاي گرمائی و سرمائی و
....

دسته بندی: علوم پزشکی » طب کار و ایمنی

تعداد مشاهده: 1408 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:2,656 کیلوبایت

 قیمت: 6,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    Pdfنوع فایل:
    سایز: 2.59mb
    تعداد صفحه:124